Działki – Wołczkowo gm.Dobra – obniżka ceny

Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3700 ha położonej w miejscowości Wołczkowo przy ul. Łanowej, gmina Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, składającej się z działek
nr 317 i 318, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00002005/8, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 10% wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 46.256,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) złotych netto..

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    1) złożenie do dnia 16.11.2023 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    2) wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 78 1020 4795 0000 9402 0466 1882 do dnia 16.11.2023 r;
  2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
  3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.sanacjafirmy.pl lub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864, email: raczynski@sanacjafirmy.pl  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
  4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą pobrać ze strony (załącznik poniżej) lub otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
  5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
  6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Opis nieruchomości:

Nr działkiSymbol
użytku
Powierzchnia użytku w haPowierzchnia działki w haNr księgi wieczystej
317ŁIII0,240,24SZ2S/00002005/8
318RIVb0,03013SZ2S/00002005/8
ŁIII0,10

Działki w kształcie wydłużonych równoległoboków o szerokości około 16 m. Działka nr 317 o pow. 2400 m², działka nr 318 o powierzchni 1300 m². Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość jako użytek stanowi klasę ŁIII i RIVb – obecnie teren porośnięty trawą i krzewami oraz samosiejkami.
Teren nieruchomości nieogrodzony. Od północy nieruchomość graniczy z rowem melioracyjnym, który łączy się z Rowem Wołczkowskim położonym na końcu miejscowości. Działkę nr 317przecina w poprzek kanalizacja sanitarna. Wzdłuż zachodniego boku nieruchomości, po drugiej stronie drogi wewnętrznej dojazdowej działki zabudowane domami jednorodzinnymi. Wzdłuż wschodniego boku nieruchomości niezabudowane działki gruntu. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami żelbetowymi – ul. Łanową.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w ulicy Łanowej:
– instalacja wodna,
– instalacja elektroenergetyczna
– instalacja gazowa
– kanalizacja sanitarna

Po stronie wschodniej wzdłuż granicy działki nr 318 oraz lekko wchodząc w działkę nr 317 biegnie napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV Glinki – Pomorzany. Na podstawie przepisów zawartych w normach PN-75-EN-50341-1:1998, PN-EN-50341-1 i PN-EN-50423-1 minimalna odległość domu od linii napowietrznej energetycznej przy napięciu 110 kV powinna wynosić przynajmniej 4,9 m. Nie jest zalecane, aby linia energetyczna przebiegała nad domem. Jednak gdy dojdzie do takiej sytuacji zaleca się zachowanie dla linii o napięciu 110 kV minimum 6,5 m.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095