Lokal mieszkalny – Drawno

Syndyk masy upadłości Władysława Woracha (sygn. akt XII GUp 94/20) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Drawnie przy ul. Chomętowskiej 6/1 o pow. użytkowej 47 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica, pomieszczenia gospodarcze) o łącznej pow. 29,80 m², dla którego Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1C/00027225/5 wraz z przynależnym  udziałem wynoszącym 250/1000 w częściach wspólnych budynków oraz takim samym udziałem w wieczystym użytkowaniu działki gruntu nr 337/17 o pow. 0.1297 ha objętej księgą wieczystą nr SZ1C/00027224/8 do dnia 5 grudnia 2089 roku, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 70% wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 71.466,50 złotych (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) netto.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    – złożenie do dnia 08.03.2023 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    – wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 (siedmiu tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 59 1020 4795 0000 9702 0444 0723 do dnia 08.03.2023 r;
  2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
  3. Szczegóły oferty dostępne są w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864, email: raczynski@sanacjafirmy.pl  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
  4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą pobrać ze strony, otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail.
  5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
  6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095