OBNIŻKA CENY O 40% !!! Lokal użytkowy w Stargardzie – ul. Wojska Polskiego

Syndyk masy upadłości SANIT Sp. z o.o. w Stargardzie (sygn. akt XII GUp 130/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal usługowy, niemieszkalny położony w budynku mieszkalno – usługowym w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego nr 44/4 o pow. użytkowej 107,80 m², dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SZ1T/00123356/1 wraz z przynależnym udziałem 399/10000 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu objętych księgą wieczystą nr SZ1T/00053135/4, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. 251.040,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) netto.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    • złożenie do dnia 09.08.2021 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    • wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 (trzydziestu tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 54 1050 1559 1000 0090 3210 0639 do dnia 09.08.2021 r;
  2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
  3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie sanacjafirmy.pl lub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu tel. 509759095 (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
  4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
  5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a przed jej podpisaniem, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
  6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

UWAGA !!!

Osoby zainteresowane udziałem w oględzinach lub dalszej procedurze sprzedaży proszone są o przesłanie takiej informacji na email: raczynski@sanacjafirmy.pl , co pozwoli na bieżące informowanie o podejmowanych czynnościach.
O terminie oględzin nieruchomości zostaną poinformowane podmioty, które dokonały zgłoszenia na wskazany powyżej adres email.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00 pod numerem telefonu – 515 831 864

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095