Obniżka ceny Udział 1/16 w prawie własności działki zabudowanej – Wierzbno

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Magdaleny Michalak (sygn. akt XII GUp 146/17) udział do 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę nr 395 o obszarze 0,02 ha położoną w miejscowości Wierzbno, gmina Warnice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o nr SZ2T/00013467/5, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
  • złożenie do dnia 18.09.2020 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych
   w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
   i dokumenty;
  • wpłacenie do dnia 18.09.2020 r wadium w wysokości 300,00 zł (trzystu złotych) na rachunek bankowy o nr 78 1160 2202 0000 0003 0738 6677;
 2. Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.
 3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095