Obniżka ceny. Sprzedaż udziałów w ruchomościach – sygn. akt XII GUp 22/14

Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 50% wartości oszacowania – wchodzące w skład masy upadłości:

 1. udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5.976,25 zł (cena oszacowania 11.952,50 zł).
  Pełny wykaz ruchomości objętych sprzedażą dostępny jest w załączniku do ogłoszenia.
 2. Warunki sprzedaży:
  1) Pisemne oferty, zawierające proponowaną cenę nabycia udziałów w ruchomościach, należy wysłać na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/u4, 71-417 Szczecin do dnia 14 lutego 2020 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
  2) Oferty powinny zawierać proponowaną cenę nabycia udziałów w ruchomościach przy czym cena nie może być niższa niż wskazana w pkt 1 lub w załączniku.
  3) Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
  4) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wskazane w pkt 1 i załączniku.
  5) Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od daty upływu terminu do ich składania.
  6) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
  7) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
  8) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.Dodatkowe informacje: tel. 509 759 095 e-mail:b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl (poniedziałek – piątek w godz. 9-15).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095