Jotan Sp. z o.o. – sprzedaż ruchomości.

Syndyk JOTAN Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie (SZ1S/GUp/8/2022) sprzeda z wolnej ręki  ruchomości wchodzące w skład masy upadłości obejmujące m.in. sprzęt biurowy oraz urządzenia i maszyny wykorzystywane w działalności spółki (produkcja statków i konstrukcji pływających) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania.

Szczegółowy wykaz ruchomości wraz z ich cenami znajdują się w poniższych załącznikach.

Warunki sprzedaży:
1) Oferty, zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych ruchomości należy wysłać na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/u4, 71-417 Szczecin lub adres poczty elektronicznej: raczynski@sanacjafirmy.pl do dnia 5 stycznia 2023 roku.
2) Oferty powinny zawierać proponowaną cenę nabycia poszczególnych ruchomości oraz numer składnika ze spisu inwentarza (w załącznika).
3) Wartości oszacowania ustalone zostały w kwotach netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
4) Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
5) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości.
6) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
7) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
8) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje e-mail:raczynski@sanacjafirmy.pl (poniedziałek – piątek w godz. 9-15), tel. 515 831 864

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095