Obniżka ceny do 5% wartości. Sprzedaż wierzytelności – dłużnik Romuald Ostolski

Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłemu wobec Romualda Ostolskiego w wysokości 11.698.240,42 zł za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości tj. 584.912,02 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 02/100).

1. Informacja o wierzytelności:
Wartość nominalna wierzytelności będącej przedmiotem sprzedaży stanowi sumę pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę oraz nierozliczonych zaliczek pobranych przez wspólnika z kasy oraz rachunków bankowych spółki. Wysokość wierzytelności została ustalona na podstawie dokumentów i ksiąg upadłego oraz potwierdzona w opinii biegłego z zakresu rachunkowości i ekonomii. Wierzytelność nie jest potwierdzona wyrokiem sądowym.

2. Warunki sprzedaży:
1) Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach, zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia 26 kwietnia 2019 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
2) Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wierzytelności nie niższą niż 584.912,02 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 02/100) oraz szczegółowe dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
3) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na cenę nie niższą niż 584.912,02 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 02/100).
4) Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od daty upływu terminu do ich składania.
5) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
6) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
7) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje: tel. 509 759 095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. – piątek w godz. 9-15).

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095