Obniżka ceny do 5% wartości – sprzedaż wierzytelności od dłużnika Pawła Podkowy

Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelność przysługującą upadłej od dłużnika Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej tj. za 3492,50

 1. Informacje o wierzytelności.

Wierzytelność będąca przedmiotem sprzedaży został zasądzona na rzecz upadłej prawomocnym wyrokiem zaocznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 165/13.

Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27.06.2017 roku umorzono postępowanie egzekucyjne (KM 86/17) wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

 1. Warunki sprzedaży:
  1) Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach, zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin do dnia 26 kwietnia 2019 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
  2) Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wierzytelności nie niższą niż 5% wartość nominalnej wierzytelności tj.  3492,50 złotych oraz szczegółowe dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
  3) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na cenę nie niższą niż 5% wartości wierzytelności tj.  3492,50 złotych.
  4) Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od daty upływu terminu do ich składania.
  5) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
  6) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
  7) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje: tel. 509 759 095 e-mail:b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl (pon. – piątek w godz. 9-15).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095