Sprzedaż wierzytelności po cenie obniżonej do 30% – dłużnik Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie

Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wierzytelności o wartości nominalnej 73.700,60 zł  przysługującą upadłemu wobec Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie, za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 30 % jej wartości tj. 22.110,18  (dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć złotych 18/100).

1. Informacja o wierzytelności:

Wierzytelność będąca przedmiotem sprzedaży wynika z zaległości w płatności czynszu za dzierżawę składników majątkowych upadłego i potwierdzona jest fakturami wystawionymi na dłużnika. Z uwagi na ogłoszenie upadłości przez dłużnika, syndyk dokonał zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rojax CNC Machining Sp. z o.o w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 7/15).

2. Warunki sprzedaży:
1) Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach, zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia 26 kwietnia 2019 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
2) Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wierzytelności nie niższą 22.110,18  (dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć złotych 18/100) oraz szczegółowe dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
3) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na cenę nie niższą niż 22.110,18  (dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć złotych 18/100).
4) Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od daty upływu terminu do ich składania.
5) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
6) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
7) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje: tel. 509 759 095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. – piątek w godz. 9-15).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095