Syndyk sprzeda wierzytelność wobec NOXDESIGNE Sp. z o.o. w Szczecinie

Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 75% kwoty głównej tj;. 69.305,12 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu.

1. Informacja o wierzytelności.
Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu (kopia w załączeniu).  Prowadzone na wniosek syndyka postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

2. Warunki sprzedaży:
1) Pisemne oferty,zawierające proponowaną cenę nabycia należy składać w Kancelarii Doradztwa Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin do dnia  15 września 2020 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
2) Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wierzytelności nie niższą od kwoty głównej tj;. 69.305,12 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu oraz szczegółowe dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
3) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na cenę nie niższą od kwoty głównej tj;. 69.305,12 zł zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu.
4) Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
5) Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od daty upływu terminu do ich składania.
6) Oferty, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
7) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
8) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095