Udział 1/2 w działce – Jęczydół, gm. Kobylanka

Syndyk masy upadłości Wioletty Jakubiak (sygn. akt XII GUp 370/21) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokość 1/2 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej – działki nr 170 o powierzchni 1147 m², położonej w miejscowości Jęczydół, obręb 0003, gm. Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00082199/2, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 60% wartość oszacowania tj. 38.130,00 (trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści) złotych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
  • złożenie do dnia 20.09.2022 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
   i dokumenty;
  • wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 57 1020 4795 0000 9102 0471 5951  do dnia 20.09.2022 r;
 2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
 3. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
 4. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095