Lokal mieszkalny – Szczecin, ul. Tuwima

Syndyk masy upadłości Wandy Kołtun (sygn. akt XII GUp 226/21) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Tuwima 18 lokal nr 3, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 22,54 m² oraz przynależnego pomieszczenia piwnicznego o pow. 8,84 m² dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecin X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00137973/2 wraz z przynależnym udziałem 212/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych księgą wieczystą nr SZ1S/ 00060238/7, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 181.000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych netto.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
  • złożenie do dnia 01.03.2022 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
   i dokumenty;
  • wpłacenie wadium w wysokości 18.100,00 zł (osiemnaście tysięcy sto) złotych na rachunek bankowy o nr 18 1020 4795 0000 9202 0050 3797 do dnia 01.03.2022 r;
 2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
 3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.sanacjafirmy.pl lub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864, email: raczynski@sanacjafirmy.pl  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
 4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
 5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
 6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095