Obniżka ceny. Sprzedaż udziału 1/28 – ul. Albatrosów, Szczecin.

Syndyk masy upadłości Piotra Piotrowskiego (sygn. akt XII GUp 22/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/28 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę nr 8/35, o pow. 0,3482 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Albatrosów dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133745/7 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10% wartości oszacowania tj. 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych).

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    • złożenie do dnia 08.03.2024 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    • wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (dwustu złotych) na rachunek bankowy o nr 05 1020 4795 0000 9502 0469 9619  do dnia 08.03.2024 r;
  2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
  3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.sanacjafirmy.pl lub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864, email: raczynski@sanacjafirmy.pl  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
  4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
  5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095