Sprzedaż wierzytelności w postępowaniu Krzysztofa Kasprowiaka. Obniżka ceny do 10 % wartości nominalnej.

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20) wobec Reginy Kasprowiak o wartości nominalnej 128.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10% jej wartości nominalnej tj. za kwotę nie niższą niż 12.800,00 złotych.

1) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 21 marca 2023 roku na adres kancelarii.
2) Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od daty upływu terminu do ich składania.
3) Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
4) Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Informacja o wierzytelności:
Wierzytelność będąca przedmiotem sprzedaży stanowi należności z tytułu udziału 1/2 w majątku wspólnym małżonków tj. nieruchomości gruntowej położonej w Kolsku nr 20, 73-240 Bierzwnik – nr działki ewidencyjnej 135/1, 135/2 o pow. 0,8452 ha KW dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00029719/9. Zgodnie z oszacowaniem wartości przedmiotowej nieruchomości ustalono na kwotę 256.000,00 złotych.
Wierzytelność będąca przedmiotem sprzedaży dochodzona jest w postępowaniu upadłościowym małżonki Reginy Kasprowiak prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 67/20 przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie i stanowi 1/2 wartości oszacowania nieruchomości. Wierzytelność została zgłoszona.
Zgodnie z treścią art. 124 prawa upadłościowego, majątek wspólny małżonków w całości wszedł do masy upadłości Reginy Kasprowiak, a małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095