Obniżka ceny. Udziały do 4/6 w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu – Police, ul. Piaskowa

Syndyk masy upadłości Barbary Piaseckiej (sygn. akt XII GUp 184/20) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wchodzące w skład masy upadłości udziały do 4/6 w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Piaskowej 62 lokal 6 w Policach o powierzchni użytkowej 61,47 m², dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00023155/7, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 20 % wartość oszacowania tj. 38.040,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych).

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
  • złożenie do dnia 02.08.2024 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
   i dokumenty;
  • wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące) złotych na rachunek bankowy o nr 31 1020 4795 0000 9502 0448 1289 do dnia 02.08.2024 r;
 2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.
 3. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.sanacjafirmy.pl lub w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864, email: raczynski@sanacjafirmy.pl  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)
 4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.
 5. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
 6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095