Wniosek o ogłoszenie upadłości – czy warto zrobić dokładny spis wierzytelności ?


Spis wierzytelności to jeden z wymaganych elementów wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce w spisie wierzytelności należy wskazać nazwę wierzyciela, jego adres, wysokość wierzytelności oraz termin jej zapłaty.

Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej tj. oddłużenie – nie budzi wątpliwości, że to w interesie dłużnika jest ujawnienie wszystkich zobowiązań i rzetelne sporządzenie spisu wierzycieli już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ zobowiązania umyślnie nie ujawnione przez upadłego, nie podlegają umorzeniu, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Przygotowując się do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące zobowiązań dłużnika, co pozwoli na jednoznaczne określenie wierzyciela, jego adresu oraz wysokości wierzytelności. Należy pamiętać o wszystkich zobowiązaniach. Dłużnicy często błędnie przyjmują, że zobowiązania przedawnione lub długi których dochodzenie przez komornika zakończyło się umorzeniem postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczności (czyli brak majątku) przestały istnieć. Nic bardziej błędnego – zobowiązania te nadal istnieją i często stają się przedmiotem obrotu pomiędzy firmami windykacyjnymi, które potrafią być bardzo natarczywe w dochodzeniu wierzytelności.

Ujęcie w spisie wszystkich wierzycieli pozwoli syndykowi na zawiadomienie ich o fakcie ogłoszenia upadłości (co jest obowiązkiem syndyka) a wierzyciel nie będzie mógł podnosić, że nie miał możliwości udziału w postępowaniu upadłościowym.

Zawiadomiony wierzyciel może brać czynny udział w postępowaniu, zgłaszając swoją wierzytelność i biorąc udział w podziale funduszy uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz planie spłaty.  Bierna postawa zawiadomionego wierzyciela, który nie zgłosił swojej wierzytelności powoduje, że nie uczestniczy on w podziale funduszy masy upadłości i planie spłaty. Jednak w obu przypadkach ujawnione przez upadłego zobowiązania (wskazane w spisie wierzytelności), niewykonane w wyniku realizacji planu, podlegają umorzeniu. Oczywiście umorzenie dotyczy wyłącznie zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej – zapraszamy na darmowe konsultacje w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie www.bezdlugow.eu