Niewypłacalność – przesłanka do ogłoszenia upadłości.

Upadłość może zostać ogłoszona wyłącznie w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Definicję niewypłacalności ustawodawca zawarł w art. 11 Prawa upadłościowego. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu, dłużnika uważa się za niewypłacalnego jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to tzw. przesłanka płynnościowa, która uzależnia ogłoszenie upadłości od faktycznej kondycji finansowej dłużnika a w szczególności od jego możliwości realnego zaspokojenia wymagalnych zobowiązań. Należy pamiętać, że sam fakt braku zapłaty, nie świadczy o tym, że dłużnik jest niewypłacalny i że można w stosunku do niego ogłosić upadłość. Należy zbadać stan finansów dłużnika, jego możliwości płatnicze i dopiero na tej podstawie stwierdzić, czy dłużnik faktycznie utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań. Dla ogłoszenia upadłości nie jest najistotniejszym, że dłużnik nie uregulował zobowiązania w terminie ale to czy jest zdolny (finansowo) do jego zapłaty.
Dla ułatwienia w ustaleniu stanu niewypłacalności przyjęto domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące. Trzymiesięczne opóźnienie w zapłacie długów pozwala uznać, że sytuacja dłużnika jest na tyle zła, że może dojść do ogłoszenia upadłości.
Jest to domniemanie wzruszalne – dłużnik, broniąc się przed ogłoszeniem upadłości musi wykazać, że nie utracił zdolności do wykonywania swoich zobowiązań a sam fakt niespłacania zadłużenia przez okres ponad 3 miesięcy nie oznacza, że na trwale utracił zdolność do ich uregulowania.

Za niewypłacalnego uznaje się również dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Jest to tzw. przesłanka bilansowa.  Należy pamiętać, że wartość majątku nie powinna być oceniana wyłącznie na podstawie jego wartości księgowej lecz na podstawie wartości rzeczywistej a wiec za ile można go zbyć. Do majątku dłużnika nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości np. leasingowane samochody, a do zobowiązań pieniężnych nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Dla ogłoszenia upadłości istotnym jest aby spełniona był jedna z opisanych powyżej przesłanek, przy czym przesłana bilansowa dotyczy wyłącznie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Coraz więcej upadłości konsumenckich

Po zmianie przepisów w 2015 roku coraz więcej osób próbuje uregulować swoją trudną sytuację finansową ogłaszając upadłość konsumencką. W całym roku 2016 ogłoszono prawie 4500 upadłości konsumenckich w Polsce a wiec prawie dwa razy więcej niż w 2015 roku.  W ocenie praktyków upadłościowych, liczba ogłaszanych upadłości będzie stale rosnąc, gdyż jest to jedna z nielicznych dróg pozwalających na realne wyjście z trwałych problemów finansowych i rozpoczęcie nowego życia bez długów. Nie bez znaczenia dla wzrostu składanych wniosków o ogłoszenie upadłości są pozytywne opinie osób, które przeszły procedurę upadłościową a ich długi zostały umorzone.

Masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej – zapraszamy na darmowe konsultacje w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie www.bezdlugow.eu

Wniosek o ogłoszenie upadłości – czy warto zrobić dokładny spis wierzytelności ?

Spis wierzytelności to jeden z wymaganych elementów wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce w spisie wierzytelności należy wskazać nazwę wierzyciela, jego adres, wysokość wierzytelności oraz termin jej zapłaty.

Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej tj. oddłużenie – nie budzi wątpliwości, że to w interesie dłużnika jest ujawnienie wszystkich zobowiązań i rzetelne sporządzenie spisu wierzycieli już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ zobowiązania umyślnie nie ujawnione przez upadłego, nie podlegają umorzeniu, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej…

Darmowe konsultacje w Szczecinie

Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką. Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego zaprasza na bezpłatne konsultacje w Szczecinie, w ramach których ocenimy Państwa sytuację majątkową oraz prawną pod względem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz przedstawimy korzyści i ograniczenia związane z ogłoszeniem upadłości.

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.bezdlugow.eu

Będziemy:

Upadłość konsumencka – szansa na życie bez długów

Jeśli jesteś osobą zadłużoną i nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań a chciałbyś rozpocząć nowe życie bez długów, szansą może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzonych upadłości konsumenckich oraz praktyczna wiedza o przebiegu postępowania upadłościowego na każdym jego etapie począwszy od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości aż do faktycznego oddłużenia, pozwala na zaoferowaniu w pełni profesjonalnej i skutecznej pomocy dla osób niewypłacalnych

Na stronie www.bezdlugow.eu dowiesz się więcej o upadłości konsumenckiej oraz znajdziesz ofertę naszej kancelarii, która jako jedna z pierwszych w Szczecinie proponuje kompleksową obsługę dla niewypłacalnych konsumentów.

Upadłość konsumencka – dla kogo ?

Jak wskazuje sama nazwa – upadłość konsumencka – przeznaczona jest dla osób fizycznych, które są konsumentami.

Konsument to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej a więc nie jest przedsiębiorcą. W rozumieniu przepisów prawa upadłościowego – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Upadłość przedsiębiorcy regulują inne przepisy prawa upadłościowego (tytuł I dział II i następne).

W praktyce, możliwość uzyskania oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Szanse na oddłużenie mają także osoby fizyczne, które był przedsiębiorcami ale przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej. Przez zakończenie działalności należy rozumieć formalne wykreślenie z rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Należy pamiętać, że samo zawieszenie działalności nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy.

Kolejną przesłanką warunkującą możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Pojęcie niewypłacalności zawiera art.11 Prawa upadłościowego – dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do ich wykonywania, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

W praktyce oznacza to, że dłużnik stracił płynność finansową i nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań (rat kredytu, rachunków itp.).  Sam fakt nadmiernego zadłużenia (wartość majątku jest mniejsza niż długi), przy w miarę terminowym regulowaniu zobowiązań przez konsumenta, nie jest podstawą do uznania osoby fizycznej za niewypłacalną .

Warto podkreślić, że dłużnik może posiadać tylko jednego wierzyciela (np. bank ,który udzielił kredytu na zakup mieszkania), aby można było ogłosić upadłość.

Podsumowują niniejszy wpis – posiadanie statusu niewypłacalnego konsumenta jest warunkiem koniecznymi dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia.

Upadłość konsumencka – szansa na wyjście z długów

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka, regulują przepisu art. 491¹ – 491²³ ustawy Prawo upadłościowe.

Wraz z nowelizacją przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, która weszła w życie w 2015 roku, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami uzyskały faktyczną możliwość oddłużenia i powrót do normalnego życia. O rosnącej „popularności” upadłości konsumenckiej świadczą statystyki dotyczące liczby ogłoszonych upadłości. W roku 2015 ogłoszono ponad 2000 upadłości, natomiast do 30 września 2016 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wynosiła już ponad 3000.

Jakie korzyści daje ogłoszenie upadłość konsumenckiej: Czytaj dalej…