Upadłość konsumencka – szansa na wyjście z długów


Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka, regulują przepisu art. 491¹ – 491²³ ustawy Prawo upadłościowe.

Wraz z nowelizacją przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, która weszła w życie w 2015 roku, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami uzyskały faktyczną możliwość oddłużenia i powrót do normalnego życia. O rosnącej „popularności” upadłości konsumenckiej świadczą statystyki dotyczące liczby ogłoszonych upadłości. W roku 2015 ogłoszono ponad 2000 upadłości, natomiast do 30 września 2016 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wynosiła już ponad 3000.

Jakie korzyści daje ogłoszenie upadłość konsumenckiej:

  • częściowa ratalna spłata zadłużenia – długi sprzed ogłoszenia upadłości spłacane są ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku oraz ratalnie w ramach maksymalnie 3 letniego planu spłaty, w którym wysokość miesięcznych rat uzależniona jest od możliwości finansowych i sytuacji osobistej dłużnika;
  • całkowite oddłużenie – niespłacone w toku postępowania upadłościowego długi, po wykonaniu planu spłaty, podlegają umorzeniu na podstawie postanowienia sądu;
  • wstrzymanie naliczania odsetek – ogólną zasadą jest, że w postępowaniu upadłościowym odsetki naliczane są za okres do dnia ogłoszenia upadłości (z pewnymi wyjątkami) a co za tym idzie zadłużenie przestaje rosnąć;
  • zawieszenie i umorzenie postępowań egzekucyjnych – po ogłoszeniu upadłości z mocy prawa zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania te zostają umorzone;
  • możliwość uzyskania kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – w przypadku gdy do masy upadłości wejdzie lokal mieszkalny lub dom w którym mieszka dłużnik, możliwe jest wydzielenie z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny w wysokości odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w okolicy za okres od 12 do 24 miesięcy; to nowe rozwiązanie, które nie jest przewidziane w przypadku sprzedaży nieruchomości przez komornika;
  • spokój – możliwość unormowania swojej sytuacji majątkowej i realna szansa na wyjście z zadłużenia;
  • kumulacja postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych w jednym postępowaniu upadłościowym; nawet najgorszy syndyk jest lepszy niż kilku komorników
    i windykatorów na raz;

Należy pamiętać, że podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą własnej sytuacji majątkowej oraz rozważeniem korzyści jak i konsekwencji ogłoszenia upadłości.