Restrukturyzacja przedsiębiorstw – cztery drogi


Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne

Ogólne informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym zawiera poprzedni wpis. Poniżej opisuję cztery postępowania,których zastosowanie może uratować przedsiębiorcę przed upadłością.

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Jest to postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców jeszcze wypłacalnych jednak już zagrożonych niewypłacalnością, którzy składając propozycje układowe mogą porozumieć się z większością swoich wierzycieli i samodzielnie zawrzeć układ. Zawarty układ, dla swojej skuteczności, wymaga zatwierdzenia przez sąd. Postępowanie zatwierdzenie układu prowadzone jest z udziałem nadzorcy układu, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, Nadzorca ma zweryfikować propozycje układowe tak pod względem zgodności z prawem, jak i zgodności propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami oraz pomóc przedsiębiorcy w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu postępowania. Wyboru nadzorcy dokonuje dłużnik.

2. Przyspieszone postępowanie układowe

Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o zatwierdzenie układu polega na tym, że do zawarcia układu dochodzi na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli a nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika. Z punktu widzenia dłużnika istotna jest możliwość zabezpieczenia swojego majątku poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętych układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzi się z udziałem nadzorcy sądowego, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

3. Postępowanie układowe

Postępowanie dedykowane jest przedsiębiorcom niewypłacalnym lub będącym na skraju niewypłacalności. Dłużnik zachowuje zarząd nad przedsiębiorstwem, ale wykonuje go pod nadzorem sądu, nadzorcy sądowego i wierzycieli. Dłużnik zyskuję ochronę przed prowadzonymi egzekucjami wierzytelności objętych z mocy prawa układem, które ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania. Postępowanie układowe prowadzi się z udziałem nadzorcy sądowego, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

4. Postępowanie sanacyjne

Postępowanie to przewidziane jest dla niewypłacalnych przedsiębiorstw, które jeszcze opłaca się ratować. Postępowanie sanacyjne wiąże się z gruntowną restrukturyzacją firmy w szczególności jej zobowiązań, majątku i zatrudnienia oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych i prawnych umożliwiających dalsze funkcjonowanie na rynku. Dłużnik zyskuję ochronę przed egzekucjami prowadzonymi z jego majątku, który wchodzi do tzw. masy sanacyjnej. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest z udziałem zarządcy, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Z wyjątkiem postępowania o zatwierdzeniu układu, w którym nadzorcę układu wskazuje dłużnik, nadzorca sądowy albo zarządca powoływany jest przez sąd, przy czym na wniosek dłużnika poparty zgodą wierzycieli, którzy mają łącznie ponad 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje osobę wskazaną przez dłużnika.